Chow Mei Fun

 (Rice Noodles)


2


Plain Chow Mei Fun............................................................... 12.95

Vegetables Chow Mei Fun .............................................. 12.95

Roast Pork Chow Mei Fun ................................................ 12.95

Chicken Chow Mei Fun ...................................................... 12.95

Beef Chow Mei Fun ............................................................... 13.95

Shrimp Chow Mei Fun ........................................................  13.95

House Special Chow Mei Fun ........................................ 13.95

Singapore Chow Mei Fun   .......................................... 13.95